Meniu Uždaryti

Parengta teismo proceso vedimo studija

Nacionalinė teismų administracija kartu su paslaugų teikėju užbaigė projekto veiklą – Teismo proceso vedimo studiją, kuria siekiama didinti  teismo proceso vedimo kokybę ir užtikrinti efektyvesnį teisės į teisingumą įgyvendinimą.

Vykdant teismo proceso vedimo studijos parengimo paslaugų teikimo sutartį, paslaugų teikėjas atliko teismo proceso vedimo esamos situacijos analizę, kurios metu išnagrinėjo teismo proceso vedimą reglamentuojančius teisės aktus, atliko pusiau struktūruotus interviu bei fokusuotų grupių diskusijas, teismo proceso vedimo monitoringą, kurio metu išanalizavo 222 skirtingų tipų ir instancijų bylas, įvertino teismo proceso vedimą stebint teismo posėdžius, atliko teismo proceso vedimo lyginamąją analizę tarp skirtingų instancijų teismų ir tarp skirtingų tipų bylų, įvertino netolygumus (ilgą bylos nagrinėjimo trukmę ir kt.) bei jų atsiradimo priežastis. Taip pat atliko užsienio šalių (Norvegijos, Suomijos, Kanados, Nyderlandų ir Estijos) gerosios praktikos ir tarptautinių teismų (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei Europos Žmogaus Teisių Teismo) praktikos analizę, susijusią su teismo proceso vedimu baudžiamosiose bylose. Analizėje įvertinta sukaupta užsienio šalių patirtis, išnagrinėta teismo proceso vedimo eiga baudžiamosiose bylose, įvertinti praktiniai teismo proceso vedimo įrankiai bei užsienio šalių teismo proceso vedimo vystymas ir tobulinimas per paskutiniuosius penkerius metus. Parengė teismo proceso vedimo metodinių rekomendacijų sąrašą, kuris apima šias sritis – rekomendacijos dėl bylos parengimo nagrinėti tesime, rekomendacijos dėl veiksmingo vadovavimo procesui nagrinėjant bylą teismo posėdyje, rekomendacijos dėl kitų klausimų, galinčių daryti poveikį teismo proceso vedimui. Be to pateikė teisės aktų pakeitimų, patobulinimų pasiūlymus.

Galite plačiau susipažinti su Teismo proceso vedimo studija paspaudę nuorodą žemiau:

Skip to content