Meniu Uždaryti

2021 m. III ketv. Projekto naujienos

Nacionalinė teismų administracija aktyviai vykdo projekto „Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvos teismuose“ (toliau – Projektas) veiklas ir informuoja apie 2021 m. Projekto įgyvendinimo rezultatus.

Vykdant Projekto viešinimo veiklas sukurta Projekto internetinė svetainė (https://grants.teismas.lt/), kurioje pateikiama informacija apie Projektą, vykdomas veiklas, siekiamus ir pasiektus rezultatus, įvykusius ir rengiamus renginius bei pagrindines naujienas, susijusias su Projekto įgyvendinimu. Internetinėje svetainėje informacija talpinama lietuvių ir anglų kalbomis. Taip pat 2021 m. birželio 14 d. įvyko projekto atidarymo renginys – Lietuvos teismų Youtube platformoje transliuota nuotolinė tarptautinė konferencija „Iššūkiai teisėjų atrankai ir savanorystei teismuose“, kurioje pranešimus skaitė Lietuvos, Norvegijos ir Nyderlandų pranešėjai, buvo apžvelgta ne tik kelių šalių teisėjų atrankos mechanizmų ypatybės, bet ir penkmetį Lietuvos teismuose mininčios savanorių tarnybos pasiekimai ir problemos. Konferencijos įrašą galite peržiūrėti čia.

Viena iš Projekto veiklų – teisėjų atrankos ir vertinimo kompetencijų modelio tobulinimas, ypatingą dėmesį skiriant pretendentų į teisėjus ir teisėjų socialinėms ir asmeninėms kompetencijoms įvertinti. Įgyvendinant šią veiklą 2021 m. liepos 5 d. pasirašyta sutartis su paslaugų teikėju dėl teisėjų atrankos ir vertinimo modelio parengimo paslaugų. Šiuo metu paslaugų teikėjas rengia teisėjų atrankos ir vertinimo procesų esamos situacijos analizę, kurioje bus išnagrinėti teisės aktai, darbo organizavimo tvarkos bei procesai. Taip pat atliekamas kokybinis ir kiekybinis tyrimai, kurių siekis nustatyti ir įvertinti kaip pagerinti šiuo metu taikomą teisėjų atrankos ir vertinimo modelį, įvertinti kokias kompetencijas, savybes turi turėti asmuo, ketinantis tapti teisėju. Siekiant įvertinti teisėjų atrankos ir vertinimo procesus bei sukauptą patirtį užsienio šalyse, atliekama Latvijos, Suomijos, Slovakijos gerosios praktikos analizė.

Siekiant kaupti, apdoroti, sisteminti ir archyvuoti teisėjų ir pretendentų į teisėjus duomenis planuojamas sukurti teisėjų ir pretendentų į teisėjus atrankos ir vertinimo elektroninis įrankis, kurį įdiegus būtų efektyviau tvarkomi teisėjų ir pretendentų į teisėjus duomenys, užtikrinama duomenų apsauga, informacijos atsekamumas, panaudojimo tęstinumas. Įgyvendinant šią veiklą vykdomas viešasis pirkimas elektroninio teisėjų ir pretendentų į teisėjus įrankio sukūrimo paslaugoms įsigyti, centriniame viešųjų pirkimų portale pasiūlymų pateikimo laukiama iki š. m. rugsėjo 20 d. (su skelbimu apie pirkimą galite susipažinti čia).

Teismo proceso vedimo kokybės tobulinimo veikloje užbaigiamos viešojo pirkimo procedūros dėl teismo proceso vedimo tobulinimo studijos parengimo paslaugų, sutartį su paslaugų teikėju planuojama pasirašyti iki š. m. rugsėjo mėn. pabaigos. Teismo proceso vedimo tobulinimo studija bus rengiama siekiant tobulinti teismo proceso vedimo kokybę, atliekant monitoringą skirtingų tipų ir instancijų bylose ir jų posėdžiuose, taip pat bus analizuojama užsienio šalių geroji praktika, o pateiktų rekomendacijų pagrindu bus siekiama sukurti ir įdiegti visuotinai teismų sistemoje taikomus efektyvaus teismo proceso vedimo standartus, taip užtikrinant spartesnį teismo procesą / trumpesnę bylos nagrinėjimo trukmę, efektyvesnį teisės į teisingumą įgyvendinimą.

Įgyvendinant teismų sistemos atstovų vadybinių kompetencijų stiprinimo veiklą įvykdytas viešasis pirkimas dėl vadovų kompetencijų stiprinimo efektyviam teismų išteklių valdymui studijos parengimo paslaugų įsigijimo ir 2021 m. rugsėjo 6 d. pasirašyta sutartis su paslaugų teikėju. Studijoje paslaugų teikėjas turės atlikti esamos situacijos teismų vadovų kompetencijų stiprinimo efektyviam teismų išteklių valdymui analizę, užsienio šalių gerosios praktikos analizę, tikslinių grupių ir suinteresuotų šalių apklausą, kurių pagrindu bus parengti teismo aukščiausios ir vidurinių grandžių vadovų kompetencijų modelis, atrankos ir vertinimo kriterijai, metodika bei korupcijos prevencijos kontrolės mechanizmas.

Siekiant skatinti savanorystę Lietuvos teismuose, gerinti teismų aptarnavimo paslaugų kokybę bei skleisti žinią apie savanorių paslaugų teikimą teismo lankytojams, sukurtas teismų Savanorių tarnybos logotipas ir kiti Savanorių tarnybos skiriamieji ženklai, t. y. plakatai ir lipdukai. Taip pat sukurta ir įsigyta teismo savanorio atributika: savanorio ženkliukas, kuprinė ir gertuvė, kuria bus aprūpinti teismo savanoriai. Ši skiriamoji atributika padės lengviau identifikuoti teismo savanorius, kurie padės liudytojams ir nukentėjusiesiems teismuose jaustis drąsiau ir saugiau. Taip pat plečiama teismų Savanorių tarnybos veikla: parengta Savanorių tarnybos veiklos esamos situacijos analizė, kurioje pateiktos rekomendacijos ir priemonių planas Savanorių tarnybos veiklos efektyvumui didinti. Savanorių tarnybos veiklos tobulinimo plane numatytos tokios priemonės kaip: tęstiniai savanorių ir jų mentorių mokymai, metodinis leidinys teismo savanoriams, informaciniai lankstinukai, viešinimo kampanija, savanorių tarnybos koordinatorius ir kt. 2021 m. spalio mėn. planuojami savanorių mentorių mokymai, kurie bus orientuoti į savęs motyvaciją būti mentoriumi bei savanorių komandos formavimą, jos išlaikymą ir motyvavimą. 2021 m. lapkričio mėn. numatomi savanorių mokymai, kuriuose pagrindinis dėmesys bus kreipiamas į bendravimo ypatumus su liudytojais ir nukentėjusiaisiais, bus dėstomos teorinės žinios bei praktinės užduotys apie bendravimą su skirtingo tipo asmenimis, kaip išlaikyti motyvaciją savanoriauti ir kt. Daugiau informacijos apie teismų Savanorių tarnybos veiklą galite rasti čia.

Skip to content